Just another WordPress.com site

FRA

Jag vet att ingen i Sverige verkar vilja veta sanningen om vad som verkligen händer både här hemma och runtom i världen. Däremot kommer jag aldrig att sluta skriva om saker jag tycker är livsviktigt för oss alla att känna till, för endast då kan vi motarbeta alla förtryck som pågår överallt numera.

En sak jag skrivit om förut, och som numera inte bara gäller husägare, utan det gäller varenda människa på vår planet.

Sedan många år finns det ett övervakningssystem som heter Echelon, det är ett samarbete mellan flera länder som ligger bakom och organisationen kallas AUSCANNZUKUS. Det är en hopslagning av de länder som ligger bakom och det är Australien, Canada, New Zeeland, United Kingdom och USA.

Det läskigaste med Echelon/AUSCANNZUKUS är det här:

Varje telefonsamtal, vare sig mobil/fast telefon, e-post, webbplatser du besöker, din shopping, sociala nätverk etc. VARJE liten knapptryckning du gör spelas in och analyseras och varje telefonsamtal du gör registreras!!!

 

Men runt 2008-2009 blev det ändring på detta. Då installerades det mätare som kunde läsa av all elförbrukning ner ända till sekundsförbrukningen och detta kan bara göras via bredbandsteknik.

Självklart sas det att allas elförbrukning skulle kunna minskas just pga alla dessa finesser. Däremot sa ingen, självklart, att genom denna nya teknik följde det med ett nytt sätt att via radiovågsteknik kunna “se”, med hjälp av radiovågor, ALLT och ALLA som fanns i ALLA BYGGNADER!!!

Några elmätare som finns utplacerade idag är den här mätaren:

echelon_duke_smartmeter

OBS!!! LÄGG MÄRKE TILL VEM SOM ÄGER MÄTUTRUSTNINGEN!!! ECHELON

Det här handlar alltså om ren övervakning av oss människor. En övervakning som många kanske inte ens kan förstå VARFÖR ens… Tyvärr har det gått så långt att vi i mer än 10 år redan lever i en ännu värre värld än George Orwell förutpådde med sin bok 1984… mycket värre till och med!

Den här bilden säger egentligen allt:

big brother

För så är det numera, det är ett faktum helt enkelt. Och hur går det till tänker du kanske!?!?

OM du verkligen är intresserad så följer här en hel del informationstext. Börjar du läsa den så fattar du det mesta även om du skulle ha så låg teknikkunskap som mig 🙂

Men jag fattar texten och den skrämmer livet ur mig, för jag förstår också att vi inte har något privatliv längre.

Nu kanske någon säger typ “Vad gör det mig, jag har inget att dölja. Det är bara tjyvar och banditer som ska börja bli rädda, inte jag“… Det är den absolut vanligaste saken jag hör. Men om jag förklarar för dig att “makten” faktiskt kan se dig gå på toaletten och vad du gör där!!! Eller varför inte när de spelar in när du och din maka älskar??? Hur känns det då? Inte så bra antar jag, för allt som spelas in kan också komma att missbrukas och hamna ute på internet. INGET ÄR HEMLIGT ELLER PERSONLIGT LÄNGRE, OM VI INTE GÖR NÅT ÅT DET!!!

Jag gör vad jag kan genom att informera… Här är texten:

Trådlös överföring ger ytterligare ett tillskott till den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen.
Den gamla typen av elmätare har en skiva som drivs runt av magnetfält.
Magnetfälten följer växelströmmensväxlingar och mätaren skapar därför inga störningar på elnätet. Magnetfälten avtar mycket snabbt med ökandeavstånd från mätaren. Det här är den typ av elmätare som är bäst för elöverkänsliga. Elektroniska elmätare har en liten lampa som blinkar. Elektroniken imätaren får ström från en transformator. I de fall det är en så kallad elektronisk transformator drar den ström på ett sätt som ger lågfrekventa el- och magnetfält runt elledningarna, förutom runt själva elmätaren.

De tre vanligaste metoderna för fjärravläsning av elmätare är:

1. Mätarställningen skickas med lågfrekvent bärvåg över elledningarna.
Systemet använder frekvenser mellan 40000 och 70000 Hz. De elektromagnetiska störningarna
omkring elledningarna liknar demomkring bildskärmar. I jämförelse med växelströmmens 50 Hz är bärvågens frekvens hög, vilket gör att signalen inte kan passera en transformator.
Avläsning måste göras från varje transformatorstation som abonnenter är anslutna till.
Dataöverföringskapaciteten är tillräckligt hög för att alla elmätare ska
hinna läsas av under en natt. Vattenfall, som använder systemet, låter det vara igång dygnet runt för att se att det inte är något avbrott i ledningarna ut till abonnenterna. Hur andra nätägare gör är inte känt.
2. Mätarställningen skickas trådlöst, antingen på egen frekvens på drygt 400 MHz eller via mobilnätet. Detta system för fjärravläsning sänder vanligtvis en gång per dygn och har visat sig ge minst problem för elöverkänsliga. Avläsning av en elmätare tar någon minut och det är bara då som elmätaren
sänder radiofrekvent strålning till basstationen. Övrig tid ger den inte mer störningar än andra vanliga elektroniska apparater. Den som bor i närheten av basstationen kommer dock att utsättas för mer strålning. En basstation kan läsa av flera hundra abonnenter och vara igång flera timmar på natten.
3. Mätarställningen skickas över elledningarna med en bärvåg på 100 eller 700 Hz, källorna är inte
samstämmiga. Systemet har bara en tillverkare och heter Turtle. Den lågfrekventa bärvågen ger Turtle unika egenskaper. Avläsning kan ske på över 20 mils avstånd och göras genom tre transformatorer. En installation av Turtle kan alltså påverka en stor del av elnätet. Överföringskapaciteten är låg, det tar 27 timmar att läsa av en elmätare, och det betyder att systemet måste vara igång dygnet runt för att hinna läsa av alla.

Det finns två andra metoder för fjärravläsning över stora områden som ger en minimal försämring av elmiljön, men som ingen verkar använda. Avläsning via fasta telefonnätet och fast bredbandsanslutning. I tätorter kan det också vara möjligt att dra speciella signalkablar.
 
Nätägarna har själva valt system för fjärravläsning och att ha dessa igång dygnet runt eller periodvis varje dygn. För att minimera störningar är det önskvärt att bara ha systemen igång den tid som behövs för avläsningen en gång per månad. Mätarställningar för timmar och dygn kan lagras i elmätarna tills de
läses av.

Manuell avläsning av gamla elmätare med roterande skiva ger ingen försämring av elmiljön.
 
Nätägare:
Bolaget som äger elmätaren och elnätet i området.

Elnätskommunikation:
Att sända data via elledningarna kallas elnätskommunikation eller powerline communication, PLC

Frekvensområde och störningar.

EU har avsatt 3 kHz till 148,5 kHz för elnätskommunikation. Mest använt är området 3 kHz till 95 kHz. Enligt Elforsk ligger signalerna för elnätskommunikation i nivå med maximalt tillåtna störningar i elnätet.
 
CENELEC EN 50065-1 Signalling on Low-Voltage Electrical Installations in the Frequency Range 3 kHz to 148,5 kHz Part 1: General Requirements, Frequency Bands and Electromagnetic Disturbances.
Trådlöst:
Avläsning av elmätare kan göras via radio på 440 MHz och mobilnäten på 900 och 1800 MHz.

Telefon:
Det miljövänliga alternativet för fjärravläsning är via fast telefon eller bredbandsanslutning.

Så här bestämdes elmätarbytet:
2003 godkände riksdagen att regeringen fick ändra mätförordningen och införa en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna minst en gång per månad. Inget sades om hur avläsningen skulle gå till. Månadsvis avläsning ska införas senast 1 juli 2009. Prop 2002/03:85, Näringsutskottets betänkande
2002/03:NU11.

Regeringen var medveten om att månadsvis avläsning i praktiken innebär fjärravlästa elmätare. “Ett
införande av månadsvis avläsning innebär även en utveckling mot användning av fjärravlästa system
vilket underlättar avläsning av elmätare med tätare intervall.” Prop 2002/03:85 sid 33. Dyrt. “Energimyndigheten har uppskattat kostnaden för ett införande av månadsvis avläsning till ca 10
miljarder kronor i investering.” Prop 2002/03:85 sid 33.
 
Kunderna får betala.

Orden hälsa,hälsoeffekter eller miljö gick inte att hitta i propositionens avsnitt omf järravläsning. Inte heller remissinstanserna tog upp frågan.

Går det att slippa fjärravläsning?
Det är främst elnätskommunikation som har inneburit kraftigt förvärrade besvär hos elöverkänsliga. Efter en trög inledning har det nu inletts ett samarbete mellan Elöverkänsligas Riksförbund och nätägarna för att finna lösningar som båda parter är nöjda med. Hittills har elöverkänsliga i vissa fall sluppit att få sina elmätare utbytta och själva läst av mätarställningen. Det har hjälpt föga vid elnätskommunikation då störningarna sprids i elnätet från grannarnas elmätare och apparaten som gör avläsningarna. Några färdiga och testade tekniska lösningar för att inte få in störningarna via elledningarna i bostaden finns ännu inte. Mätförordningarna, både nuvarande och kommande, innebär en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna. Det kommer antagligen att göra det svårt att få läsa av sin elmätare själv och på så sätt slippa fjärravläsning. Mätförordningen som gäller fram till 1:a juli 2009 kräver avläsning minst en gång per år. Det innebär inget brott mot mätförordningen om abonnenten
missar att läsa av sin mätare någon månad. Nätägaren äger elmätaren och bestämmer över den.
 

Många slåss om elmätarmiljarder

  

Smart Grid System

Andra Artikel som tillhör samma Thema

Vetenskap

Meregio Links Side EUs “Facets” ProjectJag tappar hellre mitt Barn än min Mobil!ellerhur jag lärde mig att älska Masten.
En liten annorlunda Berättelse om Mikrovågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: